Wykaz publikacji

Rok 1999

1. Homilia i kazanie jako przedmiot prawa autorskiego?
Przeglšd Powszechny 1999, z. 7-8, s. 90-97.

Rok 2000

2. Zakonnik jako pracownik,
Prawo pracy 2000, z. 8, s. 22-28.

Rok 2001

3. Zakonnik jako pracodawca,
[w:] E. Gajda (red.), A. Sokala (red.), Honeste vivere, Toruń 2001, s. 413-423.

4. Pomagajš sobie wzajemnie
Rzeczpospolita z 24 paŸdziernika 2001 r. s. C3

Rok 2002

5. Glosa do wyroku SN z dnia 17 listopada 2000 r. V CKN 1364/00
Państwo i Prawo 2002, z. 1, s. 110-114.

6. Cel był zbożny
Rzeczpospolita z 14 maja 2002 r., s. C3

7. Glosa do wyroku NSA z dnia 3 lipca 2000 r. II SA 1128/99
OSP 2002, z. 7-8, s. 360-363.

8. Glosa do postanowienia SN z dnia 13 czerwca 2001 r. III CKN 543/00
Przeglšd Sšdowy 2002, z. 10, s. 123-129.

9. Glosa do wyroku SN z dnia 22 sierpnia 2001 r. V CKN 431/00
OSP 2002, z. 12, s. 629-631.

10. Problemy ochrony œrodowiska w procesie produkcji rolnej,
Prawo i œrodowisko 2002, z. 4, s. 111-117.

Rok 2003

11. Ochrona œrodowiska w procesie produkcji rolnej,
[w:] A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2003, s. 327-333.

12. Prawo ochrony œrodowiska. Wybór przepisów, Toruń 2003.

13. Pojęcie sprawy gospodarczej z zakresu ochrony œrodowiska,
Przeglšd Sšdowy z 2003, z. 4, s. 77 – 90.

14. Glosa do wyroku SN z dnia 4 lipca 2002 r. I CKN 795/00
OSP 2003, z.7-8, s. 420-422.

15. Glosa do wyroku SN z dnia 27 lipca 2000 r. IV CKN 88/00
OSP 2003, z.9, s. 492-495.

16. Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym,
Przeglšd Sšdowy z 2003, z. 11-12, s. 126-138.

17. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 listopada 2000 r. IV SA 1340/98,
Prawo i œrodowisko 2003, z. 4, s. 114-117.

Rok 2004

18. Podstawy prawa ochrony œrodowiska, współaut. B. Wierzbowski, Warszawa 2004.

19. Problematyka zadań Ministra Œrodowiska, współaut. B. Wierzbowski,
[w:] Z. Bukowski (red.), Harmonizacja polskiego prawa ochrona œrodowiska ze
standardami europejskimi, Przysiek 2004, s. 11-18.

20. Problematyka przestępstw kłusownictwa w polskim prawie łowieckim,
[w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska – Darul (red.), Doctrina multiplex veritas
una, Toruń 2004, s. 403 – 413.

21. Cywilnoprawne aspekty pojęcia œrodowiska,
Przeglšd Sšdowy z 2004, z. 5, s. 86-99.

22. Glosa do wyroku Sšdu Antymonopolowego z dnia 23 kwietnia 2001 r. XVII Ama 49/00,
Przeglšd Sšdowy z 2004, z. 7-8, s. 271–278.

23. Problematyka ochrony œrodowiska w Konstytucji Federacji Rosyjskiej,
Prawo i œrodowisko z 2004, z. 3, s. 101 – 107.

24. Glosa do wyroku NSA z dnia 25 lutego 2003 r. II SA 3608/02
OSP 2004, z.10, s. 557-559.

25. Ochrona œrodowiska w procesie produkcji rolnej,
[w:] A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, wyd. 2, Warszawa 2004, s. 359-367.

Rok 2005

26. Problematyka testamentu zakonnika w prawie kanonicznym i polskim prawie cywilnym
Przeglšd Sšdowy z 2005, z. 1, s. 87 – 107.

27. Die Problematik der Umweltschutzgrundlagen in der polnischen Verfassung,
Zeitschrift für Europäisches Umwelt – und Planungsrecht z 2005, z. 1, s. 12 – 16;

28. Glosa do wyroku NSA z dnia 10 wrzeœnia 2002 r. II SA/Lu 905/02, oraz wyroku NSA z
dnia 18 listopada 2003 r. II SA/Lu 819/03,
Samorzšd Terytorialny z 2005, z. 6, s. 63 – 70.

29. Działalnoœć gospodarcza w zakresie usług pogrzebowych,
[w:] J. GręŸlikowski (red.), Prawo pogrzebowe. Artykuły problemowe i przepisy prawne,
Kutno 2005, s. 9 – 18.

30. Prawa ekologiczne w Konstytucji Rosji,
Prawo i œrodowisko z 2005, z. 2, s. 112 – 120.

31. Recenzja – Z. Brodecki (red.), Ochrona œrodowiska, Warszawa 2005.
Prawo i œrodowisko z 2005, z. 2, s. 134 – 136.

32. Glosa do wyroku TK z dnia 21 kwietnia 2004 r. K 33/03
Przeglšd Sejmowy z 2005, z. 3, s. 153 – 159.

33. Charakterystyka umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie œcieków,
Radca Prawny z 2005, z. 4, s .94 – 104.

34. Zakonne osoby prawne jako uczestnicy obrotu nieruchomoœciami,
Studia Iuridica Agraria, t. IV, Białystok 2005, s. 273 – 283.

35. Podstawy upadłoœci w Konstytucji RP,
Gazeta Sšdowa. Dodatek Przeglšd Upadłoœciowy z 2005, z. 5, s. I-VI.

36. Podstawy prawa ochrony œrodowiska, współaut. B. Wierzbowski, wyd. 2, Warszawa
2005.

37. Kompetencje administracji w procesach inwestycyjnych zwišzanych z rolnictwem i
obszarami wiejskimi,
[w:] Z. Bukowski (red.), Ochrona œrodowiska w działalnoœci inwestycyjnej na obszarach
wiejskich, Przysiek 2005, s. 23 – 29.

38. Problematyka praw autorskich zakonnika Koœcioła łacińskiego w prawie kanonicznym i
polskim prawie cywilnym,
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, t. XX,
Włocławek 2005 s. 69 – 83.

40. Co ma konstytucja do składowiska œmieci?,
Rzeczpospolita z 6 grudnia 2005, s. 4 dodatku „Prawo co dnia”.

41. Glosa do wyroku SN z dnia z dnia 24 marca 2004 r. IV CK 108/03,
Rejent z 2005, z. 11, s. 131 – 144.

42. La problematica dell´agricoltura biologia nel diritto polacco,
Agricoltura, Institutioni, Mercati. Rivista di diritto agroalimentare e dell´ambiente z 2005,
z. 1, s. 29 – 39.

43. Glosa do wyroku SN z dnia 20 stycznia 2005 r. II CK 361/04
Prawo i œrodowisko z 2005, z. 4, s. 98 – 101.

Rok 2006

44. Ograniczenie praw i wolnoœci jednostki ze względu na ochronę œrodowiska w
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006.

45. Zdolnoœć upadłoœciowa koœcielnych osób prawnych Koœcioła Katolickiego,
Przeglšd Sšdowy z 2006, z. 3, s. 83 – 92.

46. Ochrona œrodowiska w procesie produkcji rolnej,
[w:] A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, wyd. 3, Warszawa 2006, s. 361-373.

47. Komentarz do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu œcieków. Stan prawny na dzień 31 grudnia 2005 r.;
B. Wierzbowski (red.), Bydgoszcz 2006.

48. Wolnoœć działalnoœci gospodarczej, a ochrona œrodowiska. Zasada zrównoważonego
rozwoju.
Rzeczpospolita z 31 maja 2006 r., s. C4.

49. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2004 r. III SA 2054/02
Monitor Prawniczy z 2006, z. 13, s. 718 – 720.

50. Glosa do wyroku SN z dnia 6 kwietnia 2004 r. I CK 484/03,
Przeglšd Sšdowy z 2006, z. 10, s. 153 – 157.

51. Ochrona œrodowiska a prawo własnoœci
Rzeczpospolita z 05 grudnia 2006 r., s. C5.

52. Problematyka organów administracji publicznej w zakresie nieruchomoœci,
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, t. XXII, Włocławek
2006, s. 125 – 137.

53. Pojęcie przedsiębiorstwa wodocišgowo – kanalizacyjnego, cz. I
Wodocišgi Polskie z 2006, z. 4, s. 26 – 28.

54. Problematyka ochrony œrodowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji
Inwestycji, Prawo, Administracja, Koœciół – Planowanie strategiczne i przestrzenne,
Lublin 2006, s. 203 – 217.

Rok 2007

55. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie œcieków, Warszawa 2007;

56. Pojęcie przedsiębiorstwa wodocišgowo – kanalizacyjnego, cz. II
Wodocišgi Polskie z 2007, z. 1, s. 30 – 31.

57. Przedsiębiorstwo wodocišgowo – kanalizacyjne. Analiza pojęcia, Przeglšd komunalny.
Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska z 2007, z. 4, s. 84 – 86.

58. Recenzja ksišżki J. Ciechanowicz – Mc Lean (red.), Polskie prawo ochrony przyrody,
Warszawa 2006, Prawo i œrodowisko z 2007, z. 1, s. 145 – 146.

59. La tutela dell’ambiente nella produzione agricola
Agricoltura, Institutioni, Mercati. Rivista di diritto agroalimentare e dell´ambiente z 2007,
z. 2, s. 95 – 103

60. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie III SA/Wa 404/05,
Rejent z 2007, z. 5, s. 144 – 151.

61. Forma umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie œcieków,
Wodocišgi Polskie z 2007, z. 2, s. 24 – 28.

62. Podstawy prawa ochrony œrodowiska, współaut. B. Wierzbowski, wyd. 3, Warszawa
2007.

63. Glosa do wyroku Sšdu Okręgowego w Warszawie – Sšd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z dnia 12 stycznia 2006 r. XVII Ama 105/04
Rejent z 2007, z. 7 – 8, s. 211 – 217.

64. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie œcieków a regulamin
Wodocišgi i Kanalizacja z 2007, z. 10, s. 16 – 19.

65. Glosa do wyroku ETPC z dnia 9 czerwca 2005 r. 55723/00 Fadiejewa/Rosja
Monitor Prawniczy z 2007, z. 22, s. 1272 – 1274.

66. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2006 r. sygn. akt P 32/05
Przeglšd Sejmowy z 2007, z. 4, s. 172 – 178

67. Prawo ochrony œrodowiska. Komentarz, współaut. J. Ciechanowicz – Mc Lean,
Z. Bukowski, Warszawa 2007

Rok 2008

68. Prawo ochrony œrodowiska dla praktyków, współaut. J. Jendroœka (red.), J. Jerzmański
(red.), Warszawa 2007.

69. Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie
Warszawa 2008.

70. Ustawa o stosunku państwa do Koœcioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z
komentarzem, Warszawa 2008

71. Recenzja ksišżki K. Gruszecki, Prawo ochrony œrodowiska, Warszawa 2007,
Prawo i œrodowisko z 2008, z. 1, s. 103 – 105.

72. Prawo ochrony œrodowiska. Teksty ustaw z wprowadzeniem
Warszawa 2008.

73. Ochrona œrodowiska w procesie produkcji rolnej,
[w:] A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, wyd. 4, Warszawa 2008, s. 376 – 389.

74. Recenzja ksišżki L. Knopp, F. J. Peine, J. Boć, K. Nowacki, Polnisches Umweltrecht.
Ausgewählte Text mit Erläuterungen für die deutsche Wirtschaftpraxis” Berlin 2007,
Prawo i œrodowisko z 2008, z. 2, s. 101 – 104

75. Wykorzystanie roszczenia negatoryjnego w ochronie œrodowiska
Przeglšd Sšdowy z 2008, z. 9, s. 75 – 82.

76. Prawo ochrony œrodowiska w kazusach,
Toruń 2008

77. Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania œcieków i
utrzymania czystoœci i porzšdku w gminie, Warszawa 2008

78. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006 r. IV SA/Wa 443/2006
Prawo i œrodowisko z 2008, z. 3, s. 110 – 116.

79. Ochrona œrodowiska w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków,
[w:] H. Lisicka (red.), Prawo ochrony œrodowiska i prawo karne. Księga jubileuszowa z
okazji 40 – lecia pracy naukowej Prof. Wojciecha Radeckiego, Wrocław 2008, s. 193 –
202.

80. Glosa do wyroku SN z dnia 5 kwietnia 2006 r. I CSK 149/05
Rejent z 2008, z. 11, s. 150 – 157.

81. Rola samorzšdu terytorialnego w ochronie œrodowiska
[w:] J. Bucińska (red.), D. Strus (red.), R. Stec (red.), Rola samorzšdu terytorialnego w
prawnym systemie ochrony œrodowiska, Siedlce 2008, s. 331 – 345.

82. Przedawnienie roszczeń wynikajšcych z umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
œcieków
Wodocišgi Polskie z 2008, z. 4, s. 12 – 14.

83. Konstytucyjne prawo do wypoczynku a ochrona przyrody
[w:] D. Kopeć (red.), N. Ratajczyk (red.), Prawo ochrony przyrody. Stan obecny,
problemy, perspektywy, ŁódŸ 2008, s. 93 – 101

Rok 2009

84. Glosa do wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2008 r. II GSK 286/07
OSP z 2009, z. 2, s. 125 – 128.

85. „Uprawa rolna” jako przesłanka odpowiedzialnoœci z art. 46 Prawa łowieckiego w
orzecznictwie Sšdu Najwyższego
[w:] T. Jasudowicz (red.), M. Balcerzak (red.), Księga pamištkowa ku czci Profesora
Jana Białocerkiewicza, Toruń 2009, s. 925 – 933

86. Konstytucyjna zasada sprawiedliwoœci społecznej, a ochrona œrodowiska w działalnoœci
przedsiębiorcy
[w:] J. Ciechanowicz – McLean (red.), T. Bojar – Fijałkowski (red.), Prawo ochrony
œrodowiska jako warunek prowadzenia działalnoœci gospodarczej, Gdańsk 2009,
s. 89 – 98.

87. Glosa do wyroku TK z dnia 6 czerwca 2006 r. K 23/05
Państwo i Prawo z 2009, z. 4, s. 124 – 129

88. The role of the laws in the protection of the climat
Climate Change, Global Risk, Challenges & Decisions. Abstract books, Copenhagen 2009
IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science z 2009, z. 6, 112036.

89. Roszczenie o nabycie własnoœci urzšdzeń wodocišgowych i kanalizacyjnych za
odpowiednim wynagrodzeniem
Wodocišgi Polskie z 2009, z. 1, s. 16 – 20.

90. Koncepcja odpowiedzialnoœci za szkody w œrodowisku w prawie polskim
[w:] G. Dobrowolski (red.), Aktualne problemy prawa ochrony œrodowiska, Ecausa 2008,
s. 173 – 182

91. Ustawa o udostępnianiu informacji o œrodowisku a koncepcja legislacyjna polskiego
prawa ochrony œrodowiska
Prawo i œrodowisko z 2009, z. 1, s. 49 – 56.

92. Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009.

93. Odpowiedzialnoœć zakonnika załatwiajšcego sprawy zakonnej osoby prawnej w prawie
kanonicznym (kan. 639 par. 2 K.P.K.) i w polskim prawie cywilnym
Przeglšd Prawa Wyznaniowego z 2009, z. 1., s. 63 – 73.

94. Glosa do wyroku SN z 2 lutego 2005 IV CK 480/04
Przeglšd Prawa Wyznaniowego z 2009, z. 1., s. 206 – 216.

95. Leksykon ochrony œrodowiska
J. Ciechanowicz – McLean (red.), Warszawa 2009;

96. Pojęcie gospodarczego prawa ochrony œrodowiska
Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXI z 2009, s. 445 – 455.

97. Besprechung J. Meyer – Ladewig Europäische Menschenrechtkonvention.
Handkommentar, wyd. 2, Baden – Baden 2006
Zeitschrift für Europäisches Umwelt – und Planungsrecht z 2009, z. 2, s. 105 – 106.

98. Zasada zrównoważonego rozwoju w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
[w:] B. Podskrobko (red.), Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i
regionów, t. I – Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, Białystok 2009, s. 29 – 35.
Sustainable Development Principle in The Constitution Of Repuublic of Poland,
[w:] B. Podskrobko (red.), Sustainable development versus knowledge – based economy,
Białystok 2009, s. 97 – 109.

99. Duties of customs authorities related to environmental protection
Sowriemiennyj naucznyj wiestnik z 2009, z. 14, s. 20 – 28.

100. Służebnoœć przesyłu w praktyce, Warszawa 2009

101. Glosa do wyroku NSA z dnia 16 wrzeœnia 2008 II OSK 821/08,
OSP z 2009, z. 6, s. 432 – 435.

102. Climate Protection in the Constitution People’s Republic of China
China and Global Climate Change Conference, Hongkong 2009, s. 38.

103. Pojęcie służebnoœci przesyłu
Wodocišgi Polskie z 2009, z. 2, s. 22 – 26.

104. Charakter prawny uzgodnienia z art. 13 ustawy o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich
naprawie.
Ochrona Œrodowiska. Prawo i polityka z 2009, z. 2 s. 20-28.

105. Zakres podmiotowy ustawy o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie
Przeglšd Prawa Ochrony Œrodowiska z 2009, z. 1, s. 29 – 39.

106. Ochrona œrodowiska w procesie produkcji rolnej
A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, wyd. 5, Warszawa 2009, s. 357 – 369.

107. Glosa do wyroku SN z dnia 17 lutego 2005 IV CK 582/04
Gdańskie Studia Prawnicze. Przeglšd Orzecznictwa z 2009, z. 2, s. 159 – 164.

108. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego
odprowadzania œcieków
Wodocišgi Polskie z 2009, z. 3, s. 26 – 29.

109. Skarb Państwa i jednostki samorzšdu terytorialnego jako powodowie w sprawach z
zakresu ochrony œrodowiska,
Gdańskie Studia Prawnicze z 2009, t. XXII, s. 207 – 215.

110. O potrzebie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony œrodowiska
Studia Prawnicze KUL z 2009, z. 2 – 3, s. 157 – 168.

111. Umowa przekazania w prawie polskim, Studia prawnicze KUL z 2009, z. 4, s. 125 – 135

Rok 2010

112. Pozycja prawna gminy w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków, [w:] B. Rakoczy (red.), M, Pchałek (red.), Wybrane problemy
prawa ochrony œrodowiska, Warszawa 2009, s. 182 – 191.

113. Szkoda w œrodowisku a szkoda wyrzšdzona oddziaływaniem na œrodowisko,
[w:] B. Rakoczy (red.), M, Pchałek (red.), Wybrane problemy prawa ochrony
œrodowiska, Warszawa 2009, s. 330 – 339.

114. Umowy w Kodeksie Prawa Kanonicznego w œwietle kan. 1290,
Studia z Prawa Wyznaniowego z 2009, z. 12, s. 57 – 71.

115. Problematyka wykładni oœwiadczeń woli stron umowy o zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie œcieków,
Wodocišgi Polskie z 2009, z 4, s. 14 – 16.

116. Prawo kanoniczne w orzecznictwie sšdów polskich
[w:] D. Walenciak (red.), Prawo wyznaniowe w Polsce (1989 – 2009). Analizy – dyskusje
– postulaty, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 275 – 285.

117. Prawo ochrony œrodowiska. Zagadnienia podstawowe, współautor B. Wierzbowski, wyd. 4,
Warszawa 2010.

118. Odpowiedzialnoœć za szkodę w œrodowisku. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/35. Komentarz, Toruń 2010

119. Recenzja ksišżki M. Górskiego (red.), S. Kierzkowska (red.), Prawo ochrony œrodowiska,
Warszawa 2009,
Przeglšd Prawa Ochrony Œrodowiska z 2009, z. 2, s. 183 – 185

120. Glosa do postanowienia NSA z dnia 6 lutego 2009 r. II GSK 710/08,
OSP z 2010, z. 3, s. 206 – 209.

121. Udział społeczeństwa w postępowaniu w ustawie o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i
ich naprawie
Prawo i œrodowisko z 2010, z. 1, s. 81 – 87.

122. Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2010.

123. Umweltschutzgesetz. Prawo ochrony œrodowiska, Warszawa 2010
Wprowadzenie do ustawy

124. Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony œrodowiska, Warszawa 2010

125. Ustawa o udostępnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na œrodowisko. Komentarz, Warszawa
2010;

126. Spadkobranie przez zakonnika w prawie polskim i prawie kanonicznym
[w:] K. Krasowski (red.), M. Materniak – Pawłowska (red.), M. Stanulewicz (red.), Prawo
państwowe a prawo wewnętrzne zwišzków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i
Wykładowców Prawa Wyznaniowego Gniezno 11 – 12 IX 2010, Poznań 2010, s. 173 – 181.

127. Encyklopedia samorzšdu terytorialnego, Warszawa 2010,
K. Miaskowska – Daszkiewicz (red.), B. Szmulik (red.),

128. Ciężar dowodu w ustawie o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie,
[w:] B. Rakoczy (red.), Odpowiedzialnoœć za szkodę w œrodowisku, Toruń 2010, s. 81 – 95.

129. Recenzja ksišżki J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony œrodowiska, wyd. 2, Warszawa 2010
Prawo i œrodowisko z 2010, z. 3, s. 133 – 134.

130. Zarys metodyki organu ochrony œrodowiska w postępowaniach prowadzonych na podstawie
ustawy o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie, Poznań 2010.

131. Glosa do wyroku NSA z dnia 6 lutego 2008 r. II OSK 1611/07,
Przeglšd Prawa Wyznaniowego z 2010, z. 2, s. 187 – 193

132. Glosa do uchwały do uchwały SN z dnia 27 listopada 2007 r. III CZP 67/07
Gdańskie Studia Prawnicze z 2010, z. 2, s. 65 – 73

133. Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2010

134. Wprowadzenie do prawa leœnego,
[w:] B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leœnego, Warszawa 2010, s. 9 – 29

135. Odpowiedzialnoœć cywilna w ustawie o lasach,
[w:] B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leœnego, Warszawa 2010, s. 30 – 50.

136. Ochrona œrodowiska w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej
Przeglšd Prawa Ochrony Œrodowiska z 2010, z. 1, s. 109 – 121

137. Glosa do wyroku SN z dnia 25 lutego 2009 r. II CSK 546/08
Przeglšd Prawa Ochrony Œrodowiska z 2010, z. 2, s. 161 – 169

138. The Ekonomic Instruments for Managing Waters in The Polish Law
[w:] J. Tkáčiková (red.), Ekonomické nástroje v právu životního prostředí, Brno 2010,
s. 144 – 155

139. Organismi geneticamente modificati – tra tutela dell’ambiente ed esigenze alimentari – il
caso della Polonia
Studii polacco – italiani di Toruń, z 2010, z. 6, s. 35 – 42

Rok 2011

140. Koncepcja udostępniania lasów w prawie polskim i prawie włoskim,
[w:] M. Górski (red.), J. Budzińska (red.), M. Niedziółka (red.), R. Stec (red.), D. Strus
(red.), Administracja publiczna – człowiek a ochrona œrodowiska. Zagadnienia społeczno –
prawne, Warszawa 2011, s. 287 – 297.

141. Charakter prawny zgłoszenia szkody w œrodowisku lub bezpoœredniego zagrożenia szkodš
w œrodowisku,
[w:] „Prawno-procesowe aspekty ustawy o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich
naprawie. Materiały pokonferencyjne”, Poznań 2011, s. 40 – 52.

142. Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r. III CZP 122/08,
Przeglšd Prawa Wyznaniowego z 2011, z. 3, s. 193 – 200.

143. Publiczne prawo gospodarki rolnej i przetwórczej,
[w:] A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011, s. 169 – 203.

144. Odpowiedzialnoœć za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, Warszawa 2011.
145. Koncepcja prawa administracyjnego Profesora Jerzego Stefana Langroda a współczesne
prawo ochrony œrodowiska,
[w:] J. Niczyporuk (red.), Teoria Instytucji Prawa Administracyjnego. Księga Pamištkowa
Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż 2011, s. 405 – 417.

146. Ochrona œrodowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji
[w:] P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2011, s. 291 – 298.

147. Glosa do uchwały SN z dnia 7 grudnia 2007 r. III CZP 120/07
Przeglšd Prawa Ochrony Œrodowiska z 2011, z. 1, s. 143 – 151.

148. Ewolucja koncepcji odpowiedzialnoœci w polskim prawie ochrony œrodowiska
[w:] M. Rudnicki (red.), A. Haładyj (red.), K. Sobieraj (red.), Europeizacja prawa ochrony
Œrodowiska, Lublin 2011, s. 379 – 392.

149. Legislative concept of environmental protection law in Poland vs New technological
solution,
Polish Yearbook of Environmental Law 2011, Toruń 2011, s. 11-19

150. Climate protection in Polish legal system
Polish Yearbook of Environmental Law 2011, Toruń 2011, s. 101 – 111

151. Aksjologiczne podstawy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Studia Iuridica Agraria, t. IX, Białystok 2011, s. 282 – 284

152. Obszar ograniczonego użytkowania w prawie polskim, współaut. Z. Gołębiewski,
J. Ratajczak, G. Smolibowska – Hruszka, Poznań 2011.

Rok 2012

153. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie œcieków w praktyce
przedsiębiorstw wodocišgowo – kanalizacyjnych, Bydgoszcz 2012

154. Służebnoœć przesyłu w praktyce, wyd. 2, Warszawa 2012.

155. Prawo ochrony œrodowiska. Zagadnienia podstawowe, współaut. B. Wierzbowski, wyd. 5
Warszawa 2012.

156. Domniemania w procesie cywilnym, a ochrona interesów stron i uczestników postępowania
cywilnego, [w:] R. Szychmiler (red.), J. Krzywkowska (red.), Problemy z sšdowš ochronš
praw człowieka, t. I, Olsztyn 2012, s. 345 – 355.

157. Glosa do wyroku SN z dnia 25 sierpnia 2011 r. II CSK 649/10,
Przeglšd Prawa Wyznaniowego z 2012, z. 4, s. 186 – 195.

158. Rola Państwa i społeczeństwa obywatelskiego w ochronie œrodowiska – współpraca czy
konflikt? [w:] E. Jasiuk (red.), Jakoœć działania administracji publicznej, a jakoœć życia
społeczeństwa – wybrane aspekty prawne i społeczne, Radom 2012, s. 495 – 507.

159. Moralnoœć prawa ochrony œrodowiska, [w:] A. Madeja (red.), Nam hoc natura aequum est
… Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Justyńskiego w siedemdziesięciolecie
urodzin, Toruń 2012, s. 533 – 545

160. Służebnoœć przesyłu według ustawy o lasach,
Rejent z 2012, z. 7 – 8, s. 103 – 116

161. Gospodarowanie nieruchomoœciami na obszarze parku narodowego,
Państwo i Prawo z 2012, z. 9 ,s. 69 – 75

162. Ustawa o odpowiedzialnoœci majštkowej funkcjonariuszy publicznych za rażšce naruszenie
Prawa. Komentarz, Warszawa 2012

163. Ewolucja koncepcji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
œcieków
20 lat Izby Gospodarczej Wodocišgi Polskie, Warszawa – Bydgoszcz 2012, s. 75 – 83

164. Le droit procédural de l’environnement
[w:] J. Niczyporuk (red.), Les problěmes théoriques de la science administrative, Bruxelles –
Paris 2012, s. 291 – 298

165. Publiczne prawo gospodarki rolnej i przetwórczej,
[w:] A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, wyd.. 2 Warszawa 2012, s. 135 –
161.

166. Utrzymanie czystoœci i porzšdku w gminach w prawie polskim, Warszawa 2012.

167. Strategiczna ocena oddziaływania na œrodowisko w prawie polskim, [w:] R. Bednarek (red.)
Strategiczna ocena oddziaływania na œrodowisko w planowaniu przestrzennym, Poznań
2012, s. 11 – 18

168. Strategiczna ocena oddziaływania na œrodowisko w prawie unijnym, [w:] R. Bednarek (red.)
Strategiczna ocena oddziaływania na œrodowisko w planowaniu przestrzennym, Poznań
2012, s. 18 – 25

169. Ile? Komu? Za co?, Ochrona œrodowiska. Gospodarka komunalna z 2012, z. 5, s. 17 – 19.

170. Znaczenie posiadania w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków, Samorzšd Terytorialny z 2012, z. 12, s. 58 – 66

171. Przejęcie od właœcicieli nieruchomoœci niektórych obowišzków w zakresie utrzymania
czystoœci i porzšdku w gminie, Kujawsko – Pomorski Regionalnik z 2012, z. 2, s. 24 – 25.

172. Koncepcja współczesnego prawa ochrony œrodowiska a jego dynamiczny rozwój
Przeglšd Prawa Ochrony Œrodowiska z 2012, z. 2, s. 57 – 71.

173. Neighbourhood relations in terms of Polish Water Law,
Polish Yearbook of Environmental Law 2012, Toruń 2012, s. 19-39

Rok 2013

174. Włoski kodeks œrodowiskowy – Norme in materia ambientale – Codice dell’ambiente
współaut. K. Szuma, Warszawa 2013

175. Usuwanie drzew i krzewów, Warszawa 2013

176. Dopuszczalnoœć usytuowania urzšdzeń przesyłowych na obszarach Natura 2000 ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki służebnoœci przesyłu, [w:] A. KaŸmierska –
Patrzyczna (red.), M. A. Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, s.
645 – 653.

177. Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych w prawie polskim, [w:] Z. Bukowski (red.),
Zarzšdzanie nieruchomoœciami, Warszawa 2013, s. 99- 114

178. Umowy o korzystanie z cudzej rzeczy w prawie polskim, [w:] Z. Bukowski (red.),
Zarzšdzanie nieruchomoœciami, Warszawa 2013, s. 157 – 179

179. Postępowanie w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania w prawie polskim
Prawo i œrodowisko z 2013, z. 2, s. 61 – 68

180. Glosa do wyroku Sšdu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 maja 2011 I ACa 356/11
LEX 898644
Przeglšd Prawa Wyznaniowego z 2013, z. 5, s. 243 – 253

181. Ustawa o odpadach. Komentarz, współaut K. Karpus, Warszawa 2013

182. Nowelizacja ustawy o stosunku Państwa do Koœcioła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej– wymogi proceduralne, [w:] P. Stanisz (red) Układowe metody regulacji stosunków
pomiędzy państwem a zwišzkami wyznaniowymi, Lublin 2013, s. 405 – 416.

183. Prawo wodne. Komentarz, współaut. Z. Bukowski, K. Szuma, Warszawa 2013.

184. Wprowadzenie do prawa wodnego, [w:] B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa
wodnego, Warszawa 2013, s. 15 – 36.

185. Diritto forestale in Polonia, [w:] K. Szuma (red.), Lineamenti di diritto ambientale polacco,
Roma 2013, s. 81 – 92.

186. Diritto venatorio nel sistema di diritto polacco, [w:], K. Szuma (red.), Lineamenti di diritto
ambientale polacco, Roma 2013, s. 92 – 105

187. Ochrona œrodowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji
[w:] P. Czechowski (red.), Prawo rolne, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 283 – 289.

188. Pozycja parafii w prawie polskim, [w:] S. L. GłódŸ (red.), J. Krukowski (red.), M. Sitarz
(red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin 2013, s. 39 – 57.

189. Environmental Law or Environmental Protection Law? A Comparative Legal Analysis,
Comparative Law Review z. 15 z 2013, s. 89 – 101.

190. Problematyka odpowiedzialnoœci przedsiębiorstwa wodocišgowo – kanalizacyjnego na
podstawie art. 417 kc, Studia z zakresu prawa, administracji i zarzšdzania Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, z 2013, z. 3, s. 9 – 19.

191. Ustawa Prawo ochrony œrodowiska. Komentarz, współaut. Z. Bukowski, E. Czech,
K. Karpus, Warszawa 2013.

192. Glosa do uchwały SN z dnia 6 grudnia 2012 III CZP 72/12, OSP z 2013, z. 11, poz. 109

193. Własnoœć wód w prawie polskim, Przeglšd Prawa Ochrony Œrodowiska z 2013, z. 1, s. 9 -28

194. O potrzebie zmiany ustawy o zzwizoœ, Wodocišgi i kanalizacja z 2013, z. 1, s. 16 – 17.

195. Obowišzek zorganizowania przetargu według ustawy o utrzymaniu czystoœci i porzšdku
w gminach, [w:] L. Dubiński (red.), T. Kocoła (red.), Nowe prawo gospodarki odpadami,
Kraków 2013, s. 29 – 41.

196. Ochrona własnoœci wód, a korzystanie z wód, [w:] E. Wójcicka (red.), Jednostka wobec
władczej ingerencji administracji publicznej, t. I, Częstochowa 2013, s. 130 – 140.

197. Pojęcie zarzšdzania sieciš Natura 2000, nadzoru, koordynowania i sprawowania nadzoru
nad obszarami Natura 2000, [w:] B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy zarzšdzania
obszarami Natura 2000, Poznań 2013, s. 9 – 23

198. Plany zadań ochronnych a plany urzšdzenia lasu, [w:] B. Rakoczy (red.), Wybrane
problemy zarzšdzania obszarami Natura 2000, Poznań 2013, s. 69 – 81.

199. Cywilnoprawne aspekty ustawy o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie,
Studia z zakresu prawa, administracji i zarzšdzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszcz, z. 4 z 2013, s. 11 – 25.

200. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 sierpnia 2013 II OSK 848/12, Przeglšd Prawa Ochrony
Œrodowiska z 2013, z. 3, s. 165 – 176.

201. Funkcjonowanie leœnych regulacji prawnych w układach międzysektorowych, Przeglšd
Prawa Ochrony Œrodowiska z 2013, z. 4, s. 9 – 31; a także P. Gołos (red.), A. Kaliszewski
(red.), K. Rykowski (red.), Wartoœć. Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i
przyszła wartoœć lasów. Materiały drugiego panelu ekspertów w ramach prac nad
Narodowym Programem Leœnym. Sękocin Stary 2014, s. 242 – 254.

202. The issue of forest ownership in the Polish law, Polish Yearbook of Environmental Law
2013, Toruń 2013, s. 19 – 31

203. Ochrona zabytków w Kodeksie Prawa Kanonicznego, [w:] A. Jagielska – Burduk (red.),
W. Szafrański (red.), Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. II, Poznań 2013,
s. 273 – 285.

Rok 2014

204. O publicznym i prywatnym prawie wyznaniowym, Państwo i Prawo z 2014, z. 1, s. 50 – 58.

205. Zasiedzenie służebnoœci przesyłu, Warszawa 2014

206. Ciężar dowodu w postępowaniu sšdowo-administracyjnym, [w:] R. Sztychmiler (red.), M.
Różański (red.), Dowodzenie w procesach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych,
Olsztyn 2014, s. 189 – 203.

207. Prawo łowieckie. Komentarz, współaut. R. Stec, A. WoŸniak, Warszawa 2014

208. Odpowiedzialnoœć za szkody wyrzšdzone ruchem zakładu górniczego, [w:] G. Dobrowolski
(red.), G. Radecki (red.), Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na
Słowacji. Wybrane zagadnienia, Katowice 2014, s. 221 – 229.

209. Proboszcz jako funkcjonariusz publiczny według prawa polskiego, [w:] W. Uruszczuk
(red.), K. Krzysztofek (red.), M. Mikuła (red.), Koœcioły i inne zwišzki wyznaniowe w
służbie dobru wspólnemu, Kraków 2014, s. 159 – 171

210. Problematyka wynagrodzenia za ustanowienie służebnoœci przesyłu na nieruchomoœci
gminy na rzecz przedsiębiorstwa wodocišgowo – kanalizacyjnego, Samorzšd Terytorialny z
2014, z. 6, s. 27 – 34.

211. Problematyka przyłšcza kanalizacyjnego w orzecznictwie Sšdu Najwyższego, Bydgoszcz
2014.

212. Prawo własnoœci gruntów pod wodami, Przeglšd Prawa Ochrony Œrodowiska z 2014, z. 1,
s. 121 – 139

213. Recenzja monografii autorstwa J. Stelmasiaka pt. Interes indywidualny a interes
publiczny w ochronie œrodowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym,
Przeglšd Prawa Ochrony Œrodowiska z 2014, z. 2, s. 257 – 263.

214. Zamówienia in house w gospodarce odpadami komunalnymi, Logistyka Odzysku z 2014,
z. 4, s. 94 – 96.

215. Prywatyzacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Stan de lege lata i de lege ferenda,
[w:] A. Błaœ (red.), J. Boć (red.), Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, Wrocław
2014, s. 279 – 305.

216. Sprzedaż nieruchomoœci gminy za zgodš zebrania wiejskiego, [w:] Z. Bukowski (red.), S.
Kamosiński (red.), Samorzšd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty funkcjonowania,
Bydgoszcz 2014, s. 95 – 107

217. Glosa do postanowienia SN z dnia 23 paŸdziernika 2013 r. IV CSK 30/13, OSP z 2014, z.
12, poz. 1619

218. Pojęcie gospodarowania zasobami œrodowiska, [w:] B. Rakoczy (red.), M. Szalewska (red.),
K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami œrodowiska, Toruń 2014, s. 19 –
31

219. Organisation of municipal waste management in Polish law, Polish Yearbook of
Environmental Law 2014, Toruń 2014, s. 57 – 71

220. Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2013 r. II SA/Wr 674/12,
LEX nr 1330006
Przeglšd Prawa Wyznaniowego z 2014, z. 6, s. 195 – 203.

221. Charakter prawny i znaczenie protokołu kontroli prowadzonej przez organy administracji
weterynaryjnej w postępowaniu administracyjnym,
Studia z zakresu prawa, administracji i zarzšdzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszcz, z. 6 z 2014, s. 9 – 17.

222. Comparative Studies of Canon Law, Comparative Law Review z 2014, z. 18, s. 70 – 82.

223. Zawarcie małżeństwa kanonicznego przez pełnomocników w Kodeksie prawa kanonicznego
ze szczególnym uwzględnieniem tożsamoœci płci pełnomocnika i mocodawcy, [w:] T. Rakoczy (red.), Małżeństwo jako zawarty zwišzek mężczyzny i kobiety, Lublin 2014, s.
43 – 59.

224. Mediacja w sprawach z zakresu ucišżliwoœci zapachowej, [w:] T. Rakoczy (red.), Przyszłoœć
mediacji w polskim systemie prawa, Lublin 2014, s. 49 – 61

Rok 2015

225. Park narodowy jako państwowa osoba prawna, [:w] Ocena stanu prawnego funkcjonowania
polskich parków narodowych, Warszawa 2015, s. 68 – 77.

226. Notka bibliograficzna monografii D. Kala (red.), E. Kubicka (red.), Kultura języka polskiego
w praktyce prawniczej, Bydgoszcz 2014, s. 122 – 124.

227. The New Polish Act on Renewable Energy Sources, Renewable Energy Law and Policy
Review z 2015, z. 2, s. 176 – 182

228. Procesowy wymiar zasady zrównoważonego rozwoju, Białostockie Studia Prawnicze z
2015, z. 18, s. 35 – 45

229. Ekonomiczne aspekty zaniechania działań naprawczych w ustawie o zapobieganiu szkodom
w œrodowisku i ich naprawie,[w:] B. Rakoczy (red.), K. Karpus (red.), M. Szalewska (red.),
M. Walas (red.), Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i
ekonomicznym, Toruń 2015, s. 267 – 279

230 Glosa do wyroku SN z dnia 9 stycznia 2014 r. V CSK 101/13, OSP z 2015, z. 6, poz. 57

231. Odpowiedzialnoœć Skarbu Państwa za szkody spowodowane przez zwierzęta na podstawie
art. 126 ustawy o ochronie przyrody, Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, z. 2 z 2015 r.
Praha 2015, s. 141 – 151

232. Stosowanie art. 37 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody w œwietle ustawy o zapobieganiu
szkodom w œrodowisku i ich naprawie, Prawo i Œrodowisko z 2015, z. 3,s. 100 – 108

233. Publiczne prawo gospodarki rolnej i przetwórczej, [w:] A. Powałowski (red.), Prawo
gospodarcze publiczne, wyd. 3, Warszawa 2015, s. 155 – 180.

234. Ochrona lasu jako zabytku w prawie polskim, [w:] W. Pływaczewski (red.), B. Gadecki
(red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i
Kryminologiczna, Warszawa 2015, s. 1 – 11.

235. Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, współaut. K. Karpus, G. Klimek, J. Maciejewska,
M. Szalewska, M. Tyburek, M. Walas, Warszawa 2015.